Al·legacions a la resolució de la Síndica de Greuges

Ens disposem a fer una valoració de la resolució emesa per la Síndica de Greuges en relació al projecte de tancament d’una part del Park Güell.  Agraïm l’esforç i l’interès de la Síndica de Greuges (SdG a partir d’ara) per tractar en profunditat una problemàtica que ha quedat molt marginada en el debat públic, en gran part per la tergiversació i mala informació del consistori en relació a les seves conseqüències fins a dia d’avui. També agraïm que hagi gosat denunciar les mancances del procés de participació, un fet clau per nosaltres, doncs ha llastrat la possibilitat de debatre la problemàtica des de posicions equidistants. Aquestes valoracions negatives de la SdG ens donen la raó després tantes denúncies públiques sobre el funcionament de la “Taula de Treball”.

Malgrat tot, ens veiem amb la necessitat de fer algunes al·legacions sobre contingut del document, doncs creiem que hi ha alguns punts assumits per la SdG que voldríem qüestionar a fi de seguir amb el debat i donar a conèixer els motius de la nostra plataforma. Avancem que tenim un sentiment agredolç al respecte de la resolució perquè, si bé s’apunten totes les mancances, irregularitats i debilitats del Pla i del procés de participació denunciats per la Plataforma Defensem el Park Güell (PDPG en endavant), el document conclou amb una acceptació – tot i que amb algunes recomanacions – del tancament parcial com a instrument per solucionar els problemes del parc.

Abans d’entrar en les al·legacions, voldríem incloure un primer bloc denunciant el fet que, a partir d’aquesta resolució i només gràcies a ella,  han vist la llum documents i informació que ens han estat ocultats al llarg de tota la “Taula de Treball”; sobretot pel que fa a la justificació del número de visitants i dels fluxos interns.

DENÚNCIA

La Plataforma Defensem el Park Güell denuncia que els documents  4, 5, 6 i 8 de la resolució han estat reclamats insistentment al llarg del procés de la “Taula de Treball” sense èxit. Uns documents que només han vist la llum amb la resolució de la SdG, uns documents clau per nodrir un debat que, tal i com es demostra, ha estat manipulat, tergiversat i cooptat per l’ajuntament des del Districte i des d’Hàbitat Urbà.

Els documents ocultats fins a dia d’avui són:

4)    Document de fluxos de desplaçament de residents dins de la zona regulada.

5)    Informe en relació amb l’adequació i conveniència de l’entrada gratuïta al parc per als residents dels cinc barris adjacents i amb la comunitat educativa de l’escola Baldiri i Reixac.


6)    Resum de resultats dels comptatges de vianants als accessos al Park Güell. Juliol 2012.

8)    Estudi dels fluxos de visitants i de la capacitat de càrrega turística del Park Güell. Barcelona 2010.

Tal i com havia estat filtrat a premsa però sense l’evidència documentada, el darrer recompte de visitants es va dur a terme durant 4 dies al juliol de 2012 (17, 18, 21 i 22), esbiaixant de forma perniciosa els resultats. És obvi que, en ple més de Juliol la freqüència de residents és més baixa – la meitat – i la de visitants més alta – el doble – que els recomptes que es van fer al més de març-abril el 2007. No només això si no que el document 4 conclou que l’àrea proposada a tancar és la zona on es canalitzen els fluxos dels residents, que surten per la porta del carrer Olot.  Per això, a més de denunciar l’ocultació de les dades, denunciem fermament el poc rigor metodològic de l’estudi i l’ús tendenciós per part de l’ajuntament, els resultats dels quals són els que acaben justificant la massificació.

Per altra banda, aquests estudis ens demostren el que venim dient fa ja molt temps. I és que el gran gruix de turistes arriben al parc mitjançant transport col·lectiu privat (autocars) desembarcant massivament en hores punta. No hi ha absolutament cap mecanisme per dissuadir aquesta tendència en l’actual pla.

A més, també denunciem que es tiri endavant un pla tan dràstic de tancament sense aportar ni un sol estudi sobre la viabilitat de la inversió ni hi hagi cap document detallant les despeses que es durant a terme un cop tancat el Park Güell (pàgina 12). Ens preocupa i molt la transparència i la manca de possibilitat de rendició de comptes si tenim en compte que aquesta gestió serà duta a terme per Barcelona Serveis Municipals (B:SM), una empresa sense cap mecanisme de transferència ni discussió de la seva gestió a la ciutadania.

AL·LEGACIONS

A continuació presentarem un total de 4 al·legacions. Per tal de fer-ho, citarem algunes de les afirmacions de la Síndica de Greuges (en cursiva).

Al·legació 1:

Comencem apuntant un error inicial clau per al debat. I és que en la JUTIFICACIÓ, la Síndica diu:

Com a parc, fa anys que ha disminuït la funció saludable que tenen els parcs per a les persones, com llocs de passeig i esbarjo, de relax i d’oci, de llibertat i d’evocació de sentiments per al veïnat; i la seva zona monumental ha passat a ser un espai expositiu i de consum cultural i estètic per als turistes, i la massificació de visitants dificulta que es pugui apreciar tot el seu valor. (pàgina 1)

No hi ha cap document que justifiqui que la massificació turística hagi estat un element dissuasiu de l’activitat. Nosaltres mantenim  que la vida comunitària al Park Güell – inclosa la zona a tancar – existeix té un alt valor pel capital social del barri. Però és evident que el turisme l’ha difuminat i, sobretot, desplaçat en el temps (més intens a hores no centrals) i en l’espai (a zones menys cèntriques). Però aquesta activitat continua existint i, amb el tancament parcial, esdevé més vulnerable.

A més, aquesta massificació ha estat induïda pel propi ajuntament i per la promoció intensiva de l’espai com a reclam turístic. Per tant, el fet que la vida comunitària hagi disminuït és, en gran part, responsabilitat d’una administració que ara proposa tancar l’espai.

Al·legació 2:

Quan la SdG apunta:

Si bé tothom sembla estar d’acord en la necessitat urgent de limitar l’entrada de visitants al parc per evitar el deteriorament de la seva zona monumental  […] (pàgina 1)

La PDPG no està a favor de limitar l’entrada de visitants al parc. Per tant, ens autoexcloem d’aquest tothom. El que pretenem és que es regulin els fluxos per dissuadir l’arribada al parc, sobretot pel que fa a aquells mitjans de transport col·lectius que estan en mans privades o semi-privades: autocars i Bus Turístic. És molt diferent. Si el que es vol és limitar l’entrada, això només s’aconsegueix tancant el parc. I nosaltres ens hi oposem fermament. Hem recollit més de 70.000 firmes que avalen la nostra posició.

Al·legació n. 3

Sobre el document n.8  – l’estudi de Capacitat de Càrrega del parc del 2010 – conclou amb el fet

que l’impacte d’aquestes visites massives, en un espai que té en el patrimoni històric el seu principal atractiu, constitueix un risc molt greu que amenaça la seva conservació. L’assistència massiva de turistes provoca l’aparició d’activitats inadequades per a un espai protegit, de venda ambulant, músics, artistes de diverses índoles, contaminació visual i sonora, que dificulten la correcta conservació i contemplació del patrimoni. La massificació va també en detriment del gaudi del parc com a lloc de repòs i de tranquil·litat i exigeix l’adopció de mesures protectores o correctores. (pàgina 7)

Malgrat l’ús d’aquest estudi per recolzar la decisió de tancament, la PDPG no veiem cap motiu per pensar que el tancament parcial solucionarà la conservació de la totalitat del parc ni l’abolició de les activitats denunciades en el document. Al contrari, creiem que la concentració d’aquestes activitats, fora de l’àrea de tancament, tindran un major impacte a la zona que romandrà oberta i als barris adjacents. Una passejada pel carrer Larrard a hora punta serviria per desmuntar aquesta teoria. La presència de venedors ambulants, estàtues humanes, etc. al barri de la Salut ha augmentat d’ençà de l’augment de la pressió policial a l’interior del parc recentment.

Al·legació 4

Pel que fa al Marc Jurídic, creiem que hi ha prou evidències per dubtar de la legalitat de la proposta. En tot cas, hi ha contradiccions no resoltes entre el dret universal a l’accés d’espai públic i la necessitat de conservació del patrimoni que, amb el pla de tancament, prioritzen el segon motiu en detriment del primer.

Val a dir que, a més, aquesta teòrica protecció no s’efectua en la totalitat de l’àrea declarada Patrimoni Mundial de la Humanitat, la totalitat del parc, sinó que es fa en una àrea arbitràriament delimitada per la facilitat de regulació; però en cap cas correspon a la integritat de l’obra de Gaudí. Serà precisament la integritat, el conjunt de l’obra considerada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, el que quedarà afectat; i ara, amb les instal·lacions e taquilla a l’interior, amb un impacte encara major.

Considerem una temeritat la inversió de milions d’euros per l’adequació del tancament del parc s’efectua amb diners públics, tenint en compte que, tal i com diu la SdG, existeix la possibilitat de la inhabilitació del tancament per motius legals:

Els ciutadans europeus poden exercir el seu dret de recurs judicial davant una discriminació directa o indirecta, és a dir, en el cas de tracte diferent en unes situacions comparables o per un desavantatge no justificat per un objectiu legítim i proporcionat. (pàgina 13)

En canvi, la SdG al·lega més endavant que són els motius de facto i no de jure les que possibiliten la discriminació al·legant que:

No veiem, però, en principi, que aquest tracte diferenciat comporti una discriminació perquè hi ha una diferència d’usos entre els veïns del parc i la resta de ciutadans. (pàgina 14)

Tenint en compte que hi ha una escola a l’interior de l’àrea regulada no entenem aquesta afirmació. Que l’ús turístic durant la major part del dia sigui predominant no pot comportar la negació d’usos comunitaris de l’espai que es proposa tancar existents actualment. I menys quan al Document de fluxos de desplaçament de residents dins de la zona regulada  conclou que

els residents als cinc barris adjacents al Park Güell: Vallcarca i els Penitents, el Coll, la Salut, Can Baró i el Carmel utilitzen de manera habitual rutes que requereixen creuar la zona regulada del Park Güell, perquè la zona del Drac és el punt on es concentren les rutes de veïns. 
L’estudi indica que el recorregut dins del parc és la connexió més directa que existeix entre els diferents barris i, també, per a l’accés a determinats serveis i equipaments, com són, per exemple, l’accés a l’Hospital de l’Esperança, les comissaries dels Mossos i de la Guàrdia Urbana, a les escoles del carrer Pompeu Fabra, a la línia del bus H6 i la línia del metro de Lesseps, i l’accés a diferents complexos i centres esportius. (página 4)

Entenem també que hi ha una contradicció crítica en els arguments de la SdG pel que fa a l ‘ús de l’espai tancat.

CONCLUSIONS

Tal i com ja hem expressat anteriorment, es practica al llarg de tot el document una lògica causal que no compartim. S’al·lega que la presència dels visitants causen la degradació del parc i, per tant, amb el seu major control i limitació, reduirem els conseqüents problemes assignats. La PDPG rebutja fermament aquesta relació al considerar-la fal·laç. És més, no només  no solucionaran els problemes sinó que es desplaçaran als barris adjacents i ales parts del parc on l’activitat comunitària és avui més present.

Per tot això, la PDPG al·lega que:

 1. Els problemes del Park Güell no es resolen intervenint en l’àmbit del mateix parc i que calen polítiques integrals com les que apunta la Síndica de Greuges a les Recomanacions de la resolució.
 2. Cap dels problemes al·legats en el Park Güell es resoldran amb el tancament. Al contrari, la pressió a les zones no restringides i als barris del volant augmentarà tornant l’entorn de la zona tancada un espai molt menys familiar, comunitari i amigable.
 3. Com a veïns no tenim ni un sol motiu per defensar el tancament. Al contrari, perdem la possibilitat de recuperar un espai que és de tots i totes des de 1922.

Plataforma Defensem el Park Güell

Barcelona, 23 d’octubre de 2013

Anuncis

Estrena online del documental “El Dret a Gaudi(r)”


eldretagaudir_cartel

“El dret a Gaudír” és un curtmetratge documental que descriu el conflicte entorn el nou projecte municipal sobre el Park Güell. Volem ajudar a trencar el silenci sobre aquesta iniciativa municipal, la qual convertirà un bosc urbà, espai de descans veïnal i trobada artística, emblema de la història de Barcelona, en un museu privat.

El documental és fruït de la feina de la productora independent Cronovan Studio (www.cronovan.com) en col·laboració amb la Plataforma Defensem el Park Güell (https://defensemparkguell.wordpress.com) per tal que serveixi d’instrument contra l’imminent tancament del Park Güell, previst pel 25 d’octubre de 2013.

És per això que, si voleu fer alguna donació pels costos de rodatge, ho podeu fer a través de:

1. Ingrés a Número de compte (TriodosBank).
Concepte: El Dret a Gaudir.
Beneficiari: Cronovan Studio.
14(nou)1 0001 22 2(zero)737470(un)2

2. Paypal:

donar

Ajudeu a difondre la campanya de finançament del documental, així com l’acció del 26 d’octubre a les 11:30h al Park Güell en contra del tancament de l’obra de Gaudí. Passeu aquest correu per a què arribi al major nombre de gent possible!

Crònica Taula de Treball 25/09/2013

La Plataforma assisteix a l’última Taula de treball del Park Güell

Per enèsima vegada, el passat dimecres 25 de setembre, es va demostrar la falsedat del procés participatiu que ha plantejat l’Ajuntament de Barcelona envers la regulació del Park Güell.

La sala de plens del Districte de Gràcia estava plena i a la taula el director general de B:SM, Ignasi Armengol, el gerent adjunt d’urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona, Albert Civit, la gerent del Districte de Gràcia, Montserrat Filomeno, i la Iolanda Latorre.

Les intervencions de la majoria de persones reflectien clars dubtes de les mesures proposades i executades dins del Pla d’Usos del Park Güell. D’altres com l’associació de veïns de Lesseps i el Carmel, ICV-EA, C’s i altres veïns a nivell personal exposaren la seva posició en contra. La Plataforma va llegir una declaració exposant tots els punts pels quals hem dit i seguirem dient que no estem d’acord amb el tancament que es proposa (https://defensemparkguell.wordpress.com/manifest/). Al final de la intervenció es proposava dur a terme una votació in situ: es va fer cas omís a la proposta. Zero democràcia.

Repetides vegades es van requerir els estudis, les dades en els que s’han basat per dissenyar el Pla i es va eludir sempre la demanda dient que eren complexos i antics, que no n’hi havia cap que directament reflectís la informació necessària, sinó que s’havia fet una barreja per obtenir les dades necessàries. Zero transparència.

Es va fer al·lusió al canvi de lloc de la taquilla del carrer Olot, la qual comporta una modificació del Pla d’Usos aprovat i que no s’ha notificat. Les casetes que s’estan posant també va ser criticat nombroses vegades per la poca integració en l’estil del Park: estèticament són un desastre. Zero respecte a l’estil de Gaudí.

La conclusió de la Taula és que el pla per part de l’Ajuntament tira endavant i que les opinions que van sortir de les veïnes i associacions han estat arxivades sense ni tan sols considerar-se. Zero participació.

La Plataforma continuarà amb el seu objectiu i abans del 25 de octubre organitzarem una mobilització en contra del pla d’actuacions de l’Ajuntament.

Els dubtes del Park Güell

Ja han començat les obres de tancament del Park Güell previst per l’octubre del 2013. A dia d’avui encara hi ha molt dubtes sobre la taula. La falta de documentació tècnica és insultant i les contradiccions en les comunicacions polítiques són constants. Unes comunicacions, per cert, unidireccionals, sense cap intenció d’escoltar veus discordants i limitades a un seguici d’escollits.

Dubtes. Per començar, encara no sabem com s’ha fet els càlculs de visitants. Malgrat hem exigit ad nauseam el document tècnic que justifica la massificació i el tancament no hem tingut mai resposta. Estaria bé saber com arriben al parc els 9 milions de visitants, d’on procedeixen, a quina hora ho fan i amb quina intenció. S’està amputant sense compartir el diagnòstic. Així de clar.

Més dubtes. Pel que fa al “caràcter reversible” de la decisió de “regular l’accés” a la “zona monumental”. Les obres tenen un pressupost de prop de 2 milions d’euros i van ser licitades fa mesos paral·lelament al procés de “participació”. Molt reversibles no ho són ni ho han estat mai.

Encara més dubtes. És una incògnita què es pensa fer amb els més de 20 milions que es podran recaptar amb el cobrament d’entrades. Tenint en compte que el pressupost de manteniment del parc és menor al milió d’euros anual, estaria bé que s’especifiqués a què pensen destinar aquesta fortuna. A dia d’avui desconfiem plenament d’una estratègia que hauria de ser bandera i és avui silenci.

Per acabar, més dubtes i més greus. A la darrera reunió del dia 11 d’abril al Club Natació Catalunya, on hi havia de tot menys “consens”, es van encendre les alarmes quan a la Sra. Latorre, adjunta a la regidora Fandos, va dir que l’accés dels veïns amb “carnet” estarà condicionat al nombre de persones amb entrada gratuïta via registre presents a la zona tancada. Ja ni tan sols està clar allò de “com a veïna tindré carnet per entrar-hi quan vulgui”.

Massa dubtes per una decisió tan important, no creieu?

Plataforma Defensem el Park Güell

Comunicat de la Favb sobre el Parc Güell

Aquest dijous vam rebre una gran sorpresa i es el comunicat per part de la FAVB i de les Associacions de Veïs del Coll-Vallcarca, Carmel, Vila de Gràcia i Can Baró, en contra del sistema tarifari al Park Güell.

A continuació teniu el comunicat:

Reunits a la seu de la FAVB representants de la FAVB i de les AV de Coll-Vallcarca, Carmel, Vila de Gràcia i Can Baró, fem la següent valoració de la proposta feta per l’Ajuntament sobre la introducció d’un sistema tarifari al Parc Güell:

 • Considerem que ni s’ha donat cap procés participatiu real ni s’ha arribat a cap acord amb les entitats. Les reunions que s’han realitzat han estat merament informatives i sense cap predisposició dels representats de l’Ajuntament a recollir les propostes fetes des de les entitats.

 • L’estudi de fluxos d’entrada al parc sobre el qual es tracta de justificar la proposta no té cap serietat, doncs s’ha limitat a valorar el flux d’entrades al parc durant 3 dies de juliol. Una informació seriosa requereix estudiar el flux al llarg de tot l’any, no tan sols en un pic d’estiu, doncs així es pot analitzar si es produeixen variacions, quin es l’ús local del parc, etc.
 • La proposta de tarifa i la forma d’aplicar-la es totalment inacceptable. De fet, genera una discriminació i un cost insuportable per a bona part dels ciutadans de Barcelona, en funció de la seva proximitat al parc. Sembla més feta per evitar la resposta del barris propers que no pas per racionalitzar l’ús del parc. Si aquesta lògica es va aplicant paulatinament ens portaria a una dinàmica en què els veïns i veïnes de barris més llunyans de parcs emblemàtics haurien de pagar per visitar els parcs.
 • La proposta tarifaria no dóna resposta a cap dels altres problemes plantejats, especialment els problemes de trànsit i aglomeració als barris propers, en concret a la carretera del Carmel. Una proposta de gestió de fluxos no es pot limitar a gestionar l’entrada a la part monumental sinó que ha de contemplar solucions adequades als problemes que pateixen els barris veïns (la Salut, carretera del Carmel, Vallcarca).
 • La proposta tarifaria sembla més una proposta recaptatòria que no pas un instrument per racionalitzar el control de fluxos. Entenem que el Parc Güell pateix sovint un excés de pressió, però considerem que utilitzar el pagament d’una entrada discrimina la gent amb menys ingressos. Considerem que cal analitzar altres mecanismes diferents després de fer un bon anàlisi dels fluxos.
 • Reafirmem el que ja hem dit en altres comunicats sobre el finançament del parc -especialment pel que fa a la manca d’aportacions de la Fundació Gaudí-, l’inadequat manteniment i la necessitat de protecció de la coberta vegetal.
 • Seguim demanant un pla integral del Parc Güell, en el seu conjunt, per a un ús social complet del mateix.

Font web FAVB (http://www.favb.cat/node/705)

Presentació Plataforma Defensem el Park Güell

Benvolguts,

L’objectiu de presentar la Plataforma Defensem el Park Guell, la qual agrupa persones i entitats amb un objectiu comú: mantenir el Park Guell públic i gratuït per a tothom. 

La Plataforma va néixer el 17 de juliol de 2012 en resposta a la intenció de l’Ajuntament de Barcelona de tancar la zona monumental del Park Guell i fer-ne un accés de pagament. La necessitat de destapar la demagògia que utilitzen les parts a favor del tancament i evitar el tancament, han sigut les principals motivacions per la creació de la Plataforma.

Aquest és un resum del manifest de la Plataforma Defensem el Park Güell:

 •   El tancament no repercutiria de forma positiva als usos comunitaris del parc ni evitaria les molèsties derivades.
 • El tancament per a cobrar entrades atemptaria contra l’ús públic i comunitari del parc que no el concebem com a un negoci sino com a parc urbà.
 • El parc actualment ja genera suficients ingressos per a cobrir les despeses derivades dels seu manteniment.
 • Ni la imposició de tanques ni el cobrament d’entrades, encara que amb discriminacions i acotaments, no serien pas la sol·lució a la massificació de gent al parc i molt menys a les zones circundants a aquest, més aviat intensificarien aquestes problemàtiques.

Davant d’aquests fets des de la plataforma:

 • Rebutgem qualsevol tipus de límit i/o cobrament per l’accés a qualsevol zona del Park Güell, incloses la zona monumental i les portes exteriors que s’han imposat fa uns anys en detriment de la seva estètica natural.
 • Reivindiquem l‘accésuniversal i anònim a tot espai públic.
 • Demanem transparència i democràcia.

Si us heu quedat amb ganes de més, podeu veure el manifest complet aquí (manifest).

La  Comissió de Seguiment de la Plataforma proposarà accions per reivindicar les demandes d’aquesta, a les quals tota persona hi està convidada a decidir i participar. També, si interessa, podeu formar part de la Comissió de Seguiment de la Plataforma.

Esperem el vostre suport adherint-vos, participant i informant als vostres contactes.

Salutacions,
PLATAFORMA DEFENSEM EL PARK GÜELL